تماس با ما : 36612477-021 info@fiteco.ir

پروژه اطلاعات

مورد مطالعه

استیم تراپ

به طور كلي می توان تله ھاي بخار را به سه دسته مكانیكي، ترموستاتیك و ترمودينامیك تقسیم بندي نمود، كه بايستي از ھر گروه در مكان مناسب با توجه به نوع و محل نصب تراپ استفاده نمود! در زير به طور اجمال به خصوصیات انواع تله ھاي بخارو محل مناسب نصب اشاره می گردد.

تله بخار مكانیكي:

از پر استفاده ترين انواع تله ھا مي باشند، كه با استفاده از تفاوت چگالي بین بخار و كندانس عمل می نمايند. بنابراين عواملي مثل دماي سیال و يا سرعت سیال در اين تله ھاي تأثیر گذار نمي باشد!

-    تله بخار مكانیكي از نوع   Ball Float

اجزا اصلي اين تله ھا از يك توپ شناور ومكانیزم اھرم و شیر متصل تشكیل شده است. ھنگام ورود كندانس به تله ، توپ مذكور در آب غوطه ور شده به طرف بالا حركت می كند و شیر اصلي خروجي تراپ را باز می نمايد كه اجازه خروج كندانس از تراپ را بدست می دھد. ھنگام ورود بخار، توپ مذكور به پايین افتاده و شیر خروجي را خواھد بست و مانع از عبور بخار می گردد. در صورت ورود ھوا به تراپ، شیرفرعي خودكاري از نوع ترموستاتیك باز شده و اجازه خروج ھوا از تراپ را مي دھد. اين نوع تله ھا براي استفاده در مناطقي كه نرخ انتقال حرارت زياد و در نتیجه جريان پیوسته اي از کندانس وجود دارد (نظیر، مبدلھاي حرارتي، آبگرم كنھا، چیلرھا، يونیت ھیترھا، كويل حرارتي)مناسب مي باشند. منحني كاركرد تله ھاي فوق، كاملًا منطبق با منحني بخار اشباع بوده و بدون توجه به دماي كندانس، آن را تخلیه مینمايند. اين تله ھا با توجه به شیر ترموستاتیك داخلي، قابلیت تخلیه ھواي بسیار عالي در ھنگام راھ اندازي دارند و نیز داراي می باشند كه ھنگام گیر افتادن توده اي از بخار در پشت تله، به طور Steam lock Releasing سیستم دستي می توان بخار مذكور را تخلیه نمود. مقاومت عالي در برابر ضربه چكش و ظرفیت عبور كندانس زياد به نسبت اندازه كوچكشان از ديگر مزاياي اين نوع تله ھا مي باشند. . ھنگام انتخاب اين تله ھا تخلیه Orrifice بايستي به اختلاف فشار دوسر تله توجه نمود. چرا كه اجزاء داخلي و خصوصا اندازه Ball Float & Tremostatic كندانس با توجه به اختلاف فشار دو سر تله متفاوت خواھد بود! تله ھاي ساخت كارخانه اسپیراكس ساركو قابلیت تخلیه كندانس، تا میزان 42,000 كیلوگرم بر ساعت كندانس و قابلیت تحمل فشار تا 32 بار را دارا میباشند!

-    تله بخار مكانیكي از نو Inverted Bucket

اين دسته از تله ھاي بخار نیز تفاوت وزن مخصوص بینكندانس و بخار استفاده می نمايند. اساس كار با استفاده از يك سطل وارونه در داخل تراپ می باشد كه ھنگام ورود كندانس به داخل تراپ، در اثر وزن خود و غوطھ ور شدن در آب به پايین می افتد و شیر خروجي تراپ را به منظور تخلیه كندانس باز مینمايد و ھنگام ورود بخار، با توجه به جمع شدن بخار در زير سطل، به طرف بالا حركت می نمايد و شیر خرجي تراپ را می بندد. اين نوع از تله ھا داراي ساختار داخلي بسیار محكم بوده و قابلیت تحمل فشارھاي بالاتا 100 بارو ضربه چكش را دارا بوده و جھت استفاده در مدار سوپر ھیت نیز مناسب مي باشند . اين نوع از تله ھا داراي منحني كاركرد مطابق با منحني اشباع بخار می باشند و بدون به يخ زدگي، از Inverted Bucket توجه به دماي سیال، كندانس را عبور خواھد داد . حساسیت تله  نكاتي است كه بايد در ھنگام انتخاب مورد توجه قرار گیرد و نیز اين كه به علت ساختار داخلي, اين نوع تله ھا از قابلیت تخلیه ھواي ضعیف تري نسبت به ديگر تله ھا برخوردار مي باشند و در صورت لزوم استفاده از آنھا در مناطقي كه نیاز به تخلیه سريع ھوا دارند، بايستي از شیرھواگیر در نزديكي آن استفاده نمود. از اين نوع تله ھا در كاربردھايي نظیر كلكتورھايي اصلي توزيع بخار، مخازن گرم كننده سوخت، يونیت ھیترھا، خشك كنھا، پرسھاي لاستیك، خشك شويیھا، رادياتورھاي بخار و …می توان استفاده نمود.

تله بخار از نوع ترموستاتیك

اين دسته از تله ھا، با استفاده از تشخیص دماي سیال ورودي عمل می نمايند و منحني كاركرد آنھا، ھمواره پايین تر از منحني بخار اشباع میباشد. اين تراپھا به سه دسته بندي میشوند.

-    تله بخار ترموستاتیك از نوع Liquid Expansion

بمنظورتخلیه كندانس سرد در ھنگام Shut down و قطع سیستم كاملًا مناسب می باشند و بايستي دقت شود كه در دماھاي بیش از 100 درجه سانتیگراد بكار نروند. داراي قابلیت تخلیه ھواي بسیار عالي در ھنگام راه اندازي می باشند. به علت ساختار داخلي، اين تله ھا، در اثر ازدياد فشار كه درنتیجه منجر به افزايش دما خواھد شد، بسته شد و ممكن است كندانس را به خوبي عبور ندھند وھرگز نبايد در كاربردھايي كه احتیاج به برداشت سريع آب از منطقه بخار دارند بكار روند. اساس كارتله ھاي فوق با استفاده از كپسول حاوي مايع قابل انقباض و انبساط و دماي جوش كمتر از آب می باشد!

-    تله بخار ترموستاتیك از نوع Ballanced Pressure :

مدلھاي اين نوع تله ھا داراي كپسول كوچك محتوي مايع با دماي جوش پايین تر از آب می باشند ھنگامي كه كندانس سرد و يا ھوا وارد تراپ شود، كپسول فوق كوچك و جمع می گردد و شیر خروجي تراپ را بازمي نمايد كه منجر به خروج كندانس خواھد شد. در صورت ورود بخار، به علت دماي بالاي بخار، كپسول فوق منبسط شده و مانع خروج بخار خواھد شد. در اثر انتقال حرارت تراپ با محیط، كپسول مذكورمجددا سرد شده و شیر خروجي را باز مي نمايد . تراپ مذكور طوري طراحي شده است كه به فشارسیال نیز واكنش نشان می دھد به طوري كه در اثر ازدياد فشار، زمان و دماي عملكرد تراپ نیز تغییر خواھد كرد و بدين صورت تراپ خود را با تغییرات فشار در سیستم ھماھنگ می نمايد. اين تراپھا كوچك،سبك و داراي قابلیت عبور كندانس به میزان زياد نسبت به اندازه شان میباشند. قابلیت تخلیه ھواي

خوب در ھنگام راه اندازي سیستم را دارا بوده و حتي در مناطق سرد و در مواقع خاموشي سیستم تقريبا غیر ممكن است كه يخ بزنند. اين تله ھا قابلیت تحمل بخار سوپر ھیت تا 70 درجه سانتیگراد و را دارند. داراي نگھداري بسیار ساده بوده و میتوان شیر و كپسول را به راحتي و بدون جداكردن تراپ نظیر (Boiling pan) از خط تعويض نمود . از موارد استفاده اين تله ھا می توان به ظروف گرم كننده صنايع غذايي، ژاكتھاي بخار, اتوكلاوھا و استرلیزه كنندھا در تجھیزات بیمارستاني، خشك كنھا رادياتورھاي بخار، خطوط اصلي توزيع بخار، سپريتورھا و... اشاره نمود .

-    تله بخار ترموستاتیك از نوع Bimettalic

مدلھاي اين نوع تله ھا نیز با استفاده از تفاوت دما بین كندانس و بخار كار مینمايند. اساس كار با استفاده از دو فلز با ضريب انتقال حرارت متفاوت می باشد كه از دو سر به ھم جوش داده شده اند. اين تله ھا داراي خط واكنش دما ثابت ھستند  كه به منظور تطبیق آنھا با منحني اشباع، از دو يا چند المان در يك تله استفاده میگردد. اين كار باعث تقويت تله شدھو باعث خواھد شد تا نیروي حاصل براي باز و يا بسته شدن تراپ زيادتر گردد. ھنگام ورود كندانس سرد به تله، المانھاي فوق در حالت عادي و صاف قرار دارند و شیر خروجي تراپ بازمیباشد،به محض رسیدن كندانس داغ يابخار،المانھاي فوق به حالت منحني درآمده كه منجربه بسته شدن شیرخروجي تراپ می شود. قابلیت تخلیه ھواي خوب حین راه اندازي سیستم، مقاومت در برابر ضربه چكش و كندانس خورنده بخار با فشار بالا و … از مزاياي اين تله ھا مي باشند ضمن اين كه مي توانند در محدوده گسترده اي كار نمايند. اين تله ھا بعنوان شیر يكطرفه نیز عمل كرده و orrifice از فشار بدون نیاز به تغییر در قطر در صورت برگشت كندانس بسته خواھند شد و نگھداري و تعمیرات بسیار آسان را نیز دار می باشند. به علت اين كه اين تله ھا زير دماي بخار اشباع كار میكنند بايد حتما در انتھاي يك پايه خنك كننده نصب شوند.

. اين تله ھا در مواردي كه احتیاج به برداشت سريع كندانس از سیستم مناسب نبوده و در برابر تغییرات بار و يا فشار سريع عمل نمیكنند. نسبت به ناخالصھا و مواد خارجي داخل بخاربسیار حساس بوده و قبل از آنھا حتي بايستي از صافي استفاده نمود. موارد استفاده اين نوع تله مي باشد.

تله بخار نوع ترمودينامیك (Thermodynamic)

اين نوع از تله ھا با استفاده از خاصیت سرعت سیال كار مي نمايند. ھنگام ورود سیال با دماي پايین، ديسك متحركي كه درخروجي تراپ ودرقسمت فوقاني قرارداد، غوطه ور شده و اجازه خروج كندانس را بدست می دھد. با رسیدن بخار و يا كندانس دما بالا، به علت عبور سیال از يك گلوگاه و افزايش سرعت عبور، مقداري از كندانس به بخار تبديل شده و پديده فلاش روي می دھد كه با توجه به  تفاوت سطح مقطع، در قسمت بالا و پايین ديسك, نیروي رو به پايین به ديسك بیشتر شده و تراپ بسته می شود، تا اينكه بخار مجددا كندانس شده و سیكل فوق از سر گرفته شود. تكرار سیكلھا به دماي بخار و شرايط محیط بستگي دارد. اين نوع تراپھا بین 20تا 40 ثانیه بسته مانده و مجددا بازخواھند شد. در فشارھاي خیلي بالا و يا در مناطق سرد، به منظور كاھش آھنگ باز و بسته شدن تله،بايستي تله ھا با عايق مناسب پوشیده شوند! اين نوع تله ھا میتوانند بین حداقل و حداكثر ظرفیتشان بدون ھیچ تغییر و تنظیمي كار نمايند، كوچك، ساده، سبك و داراي تعمیرات آسان ھستند. قابلیت استفاده در مدار سوپر ھیت با فشارھاي بسیار بالا را دارا بوده، و در برابر ضربات چكش و يا ارتعاشات سیستم و نیز يخ زدگي مقاوم ھستند. صداي كلیك ھنگام كارتراپ كه نشان دھنده باز و بسته شدن تراپ می باشد امكان كنترل وضعیت كاري آنرا به راحتي بدست میدھد.

توجه:

در ھنگام استفاده از اين نوع تله بايد دقت شود كه اختلاف فشار بین دو سر تله كم نباشد، چرا كه سرعت بخار در زير ديسك كم شده و كاركرد تله دچار اخلال خواھد شد. ديسك متحرك به عنوان شیر يكطرفه نیز عمل مینمايد به نصب شیر يكطرفه نمی باشد. بايد دقت نمود كه انداز تراپ بزرگتر از حد مناسب نباشد چرا كه تعداد سیكلھاي باز و بسته شدن زياد شده، باعث فرسايش ديسك متحرك خواھد شد.از موارد استفاده اين نوع تله ھا می توان به ظروف گرم كننده، گرم كننده ھاي مخازن سوخت، خطوط ژاكتھاي بخار، تجھیزات خشكشوئي، پرسھا، خطوط اصلي توزيع بخار در سايتھا، كلكتورھاي فشار بالا و … اشاره نمود.