تماس با ما : 36612477-021 info@fiteco.ir

پروژه اطلاعات

مورد مطالعه

شیر سماوری

گاهی در صنعت باید جریان به سرعت وارد مدار گردد و یا اینکه سریعا از مدار خارج شود، در چنین حالتی استفاده از شیر کشویی و یا سوپاپی چندان منطقی نیست، به همین دلیل ازشیر سماوری یا پلاگ ولو استفاده میکنند چرا که با چرخش نود درجه ای دسته شیر عمل باز و بسته شدن به راحتی انجام می گیرد.

بندآور شیرهای سماوری ممکن است به حالت مخروط ناقص و یا استوانه باشد که از درون آن مجرایی تعبیه شده است. هرگاه این مجرا در جهت مسیر عبور جریان قرار گیرد، جریان را از خود عبور داده و با یک چرخش نود درجه دسته به عقب جریان مسدود می گردد .

یکی از مزیت های شیر سماوری سرعت عمل بالای این شیرها می باشد. نام لاتیت پلاگ ولو در واقع همان شیر سماوری می باشد.