تماس با ما : 36612477-021 info@fiteco.ir

پروژه اطلاعات

مورد مطالعه

منفولد

جهت اتصال و استقرار صحیح ادوات ابزار دقیق در محل نصب از منیفولد ها استفاده می شود.

با توجه به فشار سیستم، نحوه قرارگیری و نوع سیال سیستم، منیفولدها با اشکال، ابعاد و جنس های مختلفی ساخته می شوند.

تقسیم بندی منیفولد ها بر اساس تعداد ورودی و خروجی:

  • منیفولد یکراهه One way manifold
  • منیفولد دو راهه Two way manifold
  • منیفولد سه راهه Three way manifold
  • منیفولد پنج راهه Five way manifold و…

انواع این منیفولدها با مارکهای مختلف اعم از:

  • SWAGWLOG
  • PARKER
  • ROSEMOUNT
  • WEELOK
  • SCHNEIDER و … قابل عرضه می باشند.