تماس با ما : 36612477-021 info@fiteco.ir

پروژه اطلاعات

مورد مطالعه

شیر یک طرفه

چک ولو چیست؟

یک دسته از چک ولوها به چک ولو سوپاپی معروفند. در این نمونه جریان سیال با فشار به درون چک ولو راه می یابد و نهایتا، فشار جریان به زیر بندآور وارد آمده و بندآور را بلند میکند. این امر باعث باز شدن مسیر عبور جریان می شود. از طرفی در مقابل برای بسته شدن چک ولو، بندآور بدلیل نیروی جریان برگشتی و وزن ناشی از خود بر روی نشیمنگاه نشته و جریان را مسدود می کند. در برخی از طراحی ها بخاطر اینکه عمل بسته شدن شیر سریع تر انجام گیرد از یک فنر جهت اعمال فشار بیشتر استفاده شود تا سرعت بسته شدن سریعتر انجام گیرد.

نوع دیگری از چک ولو شیر یکرفه دریچه ای است. در شیر یکطرفه دریچه ای بندآور به شکل یک صفحه دیسک مانند، ساخته شده و با حرکت شبه آونگی که دارد مسیرجریان را باز یا مسدود میکند. درواقع این دیسک درون شیر، به لولایی خارج از نشیمنگاه متصل است که در سهولت حرکت بندآور نقش آفرینی می کند.