تماس با ما : 36612477-021 info@fiteco.ir
لرزه گیر مهاردار
لرزه گیر مهاردار Flexible joint لرزه گیر مهاردار : لرزه گیر مهاردار به طور هم زمان، لرزش، شوک، صدا و کلیه حرکات انبساطی، انقباضی ، کششی و زاویه ای راادامه مطلب
لرزه گیر
لرزه گیر جوشی Flexible joint Welding لرزه گیر جوشی: لرزه گیر جوشی به طور هم زمان، لرزش، شوک، صدا و کلیه حرکات انبساطی، انقباضی ، کششی و زاویه ای راادامه مطلب